شادی یک انتخاب است.

دسته‌بندی بانوان
تاریخ انتشار 17 اسفند 1397

افراد بسیاری به خاطر غمگین بودن روزها و سال های عمرشان را بیهوده از دست می دهند.خیلی وقت ها منتظریم تا همه چیز خوب و بر وفق مرادمان باشد تا شاد شویم، انتظار داریم تا همه چیز روان و روغن کاری شده پیش برود تا بلکه ما شاد باشیم. زندگی همواره با چالش های متعدد روبه رو است. تصمیم و انتخاب با خودمان است. می توانیم از همین امروز تصمیم بگیریم فرد شادی باشیم، می توانیم از همین امروز شاد بودن را انتخاب کنیم

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!