ساختمان اداری و تجاری ترمه فرشاد مهدی زاده


ساختمان اداری ترمه در همدان که یکی از شهرهای تاریخی ایران است، قرار دارد. بنایی که توسط فرشاد مهدی زاده و احمد بطحائی در دو طبقه با کاربرد تجاری طراحی شد. این پروژه دارای سه کاربرد در سه سطح با راه ارتباطی مختلف به فضای شهری است. https://mahtar.in/2669

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!