بایپس تک آناستوموزی لاپاروسکوپیک به روش کارباخو


دکتر محمد کرمان ساروی فلوشیپ لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!