وقار بانوان آذربایجان،غزلی ماندگار در دفتر موسیقی ایران


نصر: برنامه اینترنتی نصرانه، در گفت و گویی صمیمی با "ماریا یزدانی" سرپرست نخستین گروه موسیقی بانوان آذربایجانی، به بررسی جایگاه هنری بانوان آذربایجان در موسیقی ایران پرداخت.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!