شب های شیرین - خرگوش هویج روباه


در هر قسمت از این مجموعه، یک قصه گو داستان کوتاهی را برای خردسالان تعریف کرده و در مورد مسائلی مثل آداب معاشرات، طبیعت و ... آموزش می دهد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!