برنامه ساز و آواز استاد شجریان و استاد شهناز، سال ۱۳۵۵


اجرای برنامه در جشن ۳۷ سالگی رادیو، سوم اردیبشهت ماه ۱۳۵۵؛ تار استاد جلیل شهناز و آواز استاد شجریان آواز افشاری: چهارمضراب؛ درآمد افشاری؛ جامه دران؛ نهیب؛ چهارمضراب عراق؛ ادامه نهیب و اشاره به قرایی؛ رهاب و فرود غزل آواز از حافظ: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!