تومور عروقی مادرزادی پل بینی


تومور عروقی مادرزادی پل بینی در کودک چهار ساله که پس از بستن و لیگاته کردن عروق خونرسان بطور کامل خارج شد https://drrajabi.com

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!