تاریخ پارس/ایران: تمام حکومت ها


این فیلم، تاریخ پارس را از زمان ماد ها تا به ایران امروز، نشان می دهد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!