بیانیه مهم و راهبردی رهبر انقلاب خطاب به ملت ایران


(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!