با این روش هم به بچه ها دوخت یاد بدید هم یه نشانه گذار کتاب خواهند داشت


با این روش هم به بچه ها دوخت یاد بدید هم یه نشانه گذار کتاب خواهند داشت

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!