کارآفرینی خانم بامیانی از کاشت سمارق در منزل


یک خانم در بامیان توانسته است با استفاده از شیوه جدید کشت سمارق یک مزرعه کوچک در گوشه ای از حیاط خانه اش ایجاد نماید، مریم دلیل این کارش را کاریابی برای بانوان و سهیم شدن آنان در در آمد خانواده بیان می کند. وی میگوید خانم ها میتواند با کشت سمارق به رشد اقتصادی خانواده های خود کمک نمایند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!