اورمی گوولی جواد شکوهی محمد باقی


خشک شدن دریاچه اورمیه و اهنگ مربوط به ان

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!