خارج کردن سنگ ادراری از مثانه یک خرگوش


این خرگوش زیبا به دلیل عدم توانایی ادرار کردن به بیمارستان ارجاع شد که بررسیها حاکی از وجود سنگ در مثانه اش داشت. با توجه به وضعیت بحرانی و خطر پارگی مثانه به صورت اورژانسی جراحی شد و امروز سلامت کامل خود را به دست آورده است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!