خورده شدن مار کبری توسط خدنگ

دسته‌بندی حیوانات
تاریخ انتشار 19 فروردین 1397

خدنگ ها در مقابل زهر مارها مصونیت دارند دلیلش هم گیرنده های استیل کولین در سیستم عصبی آن ها به گونه ای شکل گرفته که غیرممکن است زهرهای عصبی مارها به آن بچسبد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!