مادرم مدرک پزشکی ندارد؛ ولی دستهایش کاری می کنند که هزار قرص و دوا نمی کند

دسته‌بندی هنری
تاریخ انتشار 7 اسفند 1397

مادرم مدرک پزشکی ندارد؛ ولی دستهایش کاری می کنند که هزار قرص و دوا نمی کند... شماره نظام مهندسی ندارد؛ ولی از منِ ویرانه با حرف هایش یک آدم نو می سازد... نقاش نیست؛ ولی با یک کلام لبخندی روی لب هایم می کشد که هزار نقاش از پسش بر نمی آیند... ندیده ام توی استدیو ضبط صدا وقت بگذراند، ولی آهنگِ صدایش از هر موسیقی گوش نوازتر است... مادرم سر آشپز و رستوران دار نیست؛ ولی عطرِ و طعم غذاهایش هوش از سر می پراند... بهشت را زیر پایش ندیدم، ولی شک ندارم بهشت زیر پایش نیست، بهشت نعمتِ وجودش است...

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!