در ستایش فضاى ساخته نشده | محمد مجیدی | تداکس تهران


در ستایش فضاى ساخته نشده // کدامیک مهمتر است: جایی که چیزی در آن می سازیم و یا جایی که خالی می گذاریم؟ ببینیم چگونه این سؤال می تواند بر فرآیند طراحی در معماری تأثیرگذار باشد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!