گوشه سازی در معماری ایرانی به روش چپیره-#جالب-


ایجاد یک سقف از جنس خوده دیوار بروی یک پلان چهار گوش نیاز به ابتکاری خارق العاده داشت که ایرانیان باستان برای اولین بار به این امر پی برده از گوشه سازی شروع شد بعدهابه کاربندی رسید که هنوز هم که هنوزه از شگفتیهای معماری ایرانی است

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!