نمونه ای از تحریف تاریخ از زبان استاد مطهری


استاد شهید مرتضی مطهری

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!